nl

24 augustus 2018 : kickstart voor selectieve sloop & voor hoogwaardige recyclage

24-08-2018

Vanaf vandaag heeft de bouw een gespecialiseerd instrument in handen om een duidelijk onderscheid te maken tussen bouwpuin met een laag en een hoog milieurisico. Dankzij een uitgekiend traceringssysteem en met behulp van een sloopovolgingsplan en -attest is een doorgedreven, selectieve recyclage nu mogelijk. De bouw was al langer gekend om zijn aanzienlijk hergebruik van bouw en -sloopafval. Evenwel grotendeels in laagwaardige toepassingen - zoals gerecycleerde granulaten in de wegenbouw - terwijl nu hoogwaardige toepassingen een hoge vlucht kunnen nemen. Sloopbeheerorganisatie Tracimat kan immers de zuiverheid van puin voor hergebruik garanderen.

Een win voor de samenleving

Een win voor de samenleving aangezien de tracering en selectieve recyclage van puin hoogwaardige toepassingen zullen aanmoedigen. Dat zal de vraag naar primaire grondstoffen doen verminderen. Voor hoogwaardig hergebruik van bouw- en sloopafval mag dit niet vervuild zijn door gevaarlijke stoffen en materialen. Asbest is daarvan het bekendste, maar lang niet het enige voorbeeld. Om de goede kwaliteit van bouw- en sloopafval te garanderen is een nauwgezette tracering nodig. Deze begint al vóór de afbraakwerken, met de opmaak van een correcte sloopinventaris die de materialen in het gebouw of de constructie beschrijft. We zien bovendien nu reeds een aantal trends: zo is er het hergebruik van kwaliteitsvol zeefzand voor betonproducten; experimenten met recyclage van secundaire materialen in nieuwe bakstenen enz.

Een win voor de sector

Als gevolg van een gewijzigde regelgeving kan de bouwsector vanaf 24 augustus puin met een laag-milieurisicoprofiel goedkoper laten verwerken dan het sloopafval met een hoog-milieurisicoprofiel. Daarnaast is er nu zekerheid over de kwaliteit van het puin dat de sector hergebruikt in nieuwe bouwprojecten. Essentieel om milieurisico's voor de klant uit te sluiten en de kringloop van materialen veilig te sluiten. Met Tracimat kan de sector zich ontpoppen tot een circulaire bouweconomie waarin gevaarlijke stoffen gekend zijn en uit te sluiten bij hoogwaardige recyclage.

Overgangsperiode

Om een vlotte start van het nieuwe systeem te waarborgen, zijn een aantal overgangsmaatregelen van kracht die maximaal tot eind 2019 zullen gelden. Tijdens deze periode zal het mogelijk zijn om voor het puin op een vereenvoudigde wijze via Tracimat een bewijs van laagmilieurisicoprofiel te krijgen. Aannemer en breker moeten dan wel bij Tracimat zijn aangesloten. Lees hier over de overgangsmaatregelen.

Blik op de toekomst

Na verloop van tijd zal Tracimat niet enkel de hoogwaardige toepassing van inert puin bevorderen. De organisatie zal ook bijdragen aan de toelevering van bijkomende grondstoffen aan de verwerkende nijverheid, door de tracering van PVC, metalen en dergelijke. Hiermee wordt een begin gemaakt met echte urban mining als extra stimulans voor een circulaire economie.