nl

Tracimat vzw erkend als sloopbeheerorganisatie

16-01-2018

Sloopbeheersysteem cruciaal voor hoogwaardiger hergebruik en minder milieurisico's

De laatste jaren piekt het aantal sloopvergunningen in België ruimschoots boven de 10.000. Een selectieve sloop en gescheiden afvoer van de verschillende materialen die hierbij vrijkomen, is cruciaal voor een duurzaam hergebruik of recyclage. Bij de sloop kunnen ook een aantal gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbest, vrijkomen die belangrijke milieurisico's met zich meebrengen. Om het sloop- en afvoerproces te kunnen beheren heeft de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) de vzw Tracimat opgericht. Minister Schauvliege heeft de vzw als sloopbeheerorganisatie erkend zodat zij haar sloopbeheersysteem effectief kan uitbouwen.

De vzw Tracimat zal via een uitgewerkt traceerbaarheidsysteem toezicht houden op het correcte verloop van de selectieve sloop- en afbraakwerken. Dit systeem vertrekt van een identificatie van de materialen die kunnen vrijkomen bij de sloop en afbraak, en gaat na wat er met deze materialen gebeurt tijdens de werken. Hierdoor worden de milieurisico's bij sloop- en afbraakwerken beperkt, worden gevaarlijke afvalstoffen correct en veilig verwijderd en komen zuiverdere afvalstromen vrij met hoogwaardigere recyclagemogelijkheden. Tracimat zal op de cruciale momenten in het ketensysteem de nodige controles uitvoeren en documenten uitreiken op voorwaarde dat het traceerbaarheidsysteem zorgvuldig wordt toegepast.

Tracimat zet ook volop in op opleiding, met specifieke aandacht voor asbest en andere gevaarlijke afvalstromen. Ondertussen heeft ze al 170 personen opgeleid, waaronder slopers, brekers en onafhankelijke experten. Tracimat streeft er bovendien naar om alle attesteringen in het kader van het sloopproces via digitale weg te laten verlopen. In dat kader wordt volop geïnvesteerd in een digitale databank.

Voordelen van het Tracimat-systeem

Artikel 4.3.5 van het Vlarema stelt dat voor afzonderlijk ingezameld bouw- en sloopmateriaal een sloopattest kan worden afgeleverd. Dit attest wordt afgeleverd nadat een traceerbaarheidsysteem van een erkende sloopbeheerorganisatie en conform de standaardprocedures van de OVAM, is doorlopen. Het is dus niet verplicht het traceerbaarheidsysteem van Tracimat te doorlopen. Dit systeem doorlopen biedt wel tal van voordelen voor de actoren die betrokken zijn bij de keten van het bouw- en sloopafval.

Een door Tracimat conform verklaard sloopopvolgingsplan geldt als cruciale vertrekbasis voor een succesvolle selectieve sloop. Op die manier wordt het mogelijk onvoorziene omstandigheden maximaal te vermijden en meerkosten te voorkomen tijdens de sloop, aan de toegangspoort van de breekinstallatie of bij het ter plaatse breken van het bouw- en slooppuin.

Puin met het Tracimat-label impliceert een verlaagd milieurisico. Dit puin kan bijgevolg in een continu proces verwerkt worden bij de breker. Door een verbetering van de kwaliteit van het vrijgekomen puin zal ook de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten verbeteren. De opstap naar hoogwaardige toepassingen wordt zo ook veel makkelijker. Tot slot zal het via het traceerbaarheidsysteem mogelijk zijn om meer gerichte controles te gaan uitvoeren in het kader van de asbestproblematiek.